Oh My People

Privacy


Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Oh My People. Oh My People heeft haar hoofdkantoor te Henri Dotremontstraat 30A, 3320 Hoegaarden, België en is geregistreerd onder bedrijfsnummer BE0669.807.764.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Oh My People hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in om de (persoons-) gegevens van al haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens enkel en alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.OHMP.be voor de persoonsgegevens die via deze website en de gerelateerde services verzamelt en verwerkt worden.

Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over hoe en voor welke doeleinden Oh My People, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, en verduidelijkt welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen.

Artikel 2 - Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie waardoor een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken in het kader van de volgende activiteiten, voor de overeenkomstige doeleinden en op basis van de vermelde (rechts)gronden:

 • Klantengegevens - Als u via onze website het contactformulier of Microsoft Bookings gebruikt, kunnen we de volgende (persoons)gegevens over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer

Doeleinde: om uw account op onze website te beheren, voor de levering en facturatie van door u bestelde producten/diensten en voor agendabeheer, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

 • Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.

Doeleinde: om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften.

Oh My People beschouwt uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en verbindt zich ertoe deze alleen te verwerken op een manier die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld.

Artikel 3 - Uw rechten als betrokkene

Te allen tijde heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn of haar rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

Recht van toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht de toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die Oh My People over u verzamelt.

Recht op rectificatie

U hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”)

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen van Oh My People.

Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. Oh My People neemt deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van het rechtmatig belang van Oh My People of op grond van algemeen belang. We stoppen met verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische claims. U kunt ook bezwaar maken in het geval van de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, zodat de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden zullen worden verwerkt.

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door Oh My People met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die eerder door Oh My People zijn uitgevoerd.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen. We gaan door met het opslaan van uw gegevens, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt bv. deze aanvraag indienen als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door Oh My People niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, verwerkt door Oh My People, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten sturen.

Bovenstaande rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar DPO@ohmp.be. We verbinden ons ertoe om uw verzoek binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Het is mogelijk dat we eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat het verzoek van u afkomstig is.

Het recht om een klacht in te dienen

Als u op enig moment meent dat Oh My People een inbreuk maakt op uw privacy, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e- mail: contact@apd-gba.be.

Artikel 4 - Openbaarmaking aan derden

Oh My People onthoudt zich van het bekendmaken of verkopen van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe serviceproviders waaraan Oh My People bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. In ieder geval zijn ze beperkt tot het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en zal indien nodig een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat zij verplicht zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die zijn vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Als dit vereist is door toepasselijke wetten of voorschriften.

Met betrekking tot internationale overdrachten van persoonsgegevens en verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden uw gegevens alleen overgedragen aan partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingservices, indien dit is toegestaan ​​volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook door de gegevensontvanger buiten de EER worden gerespecteerd in overeenstemming met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Artikel 5 - Bewaring van uw persoonsgegevens

Oh My People erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, of voor de uitvoering van een contract, of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen wat betreft het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

De persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van uw toestemming, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig blijft.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard als er een wettelijke of regelgevende reden is om dit te doen, of voor een kortere periode als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en als er niet langer sprake is van een legitieme reden om ze te behouden.

We garanderen u dat er slechts beperkte toegang tot gearchiveerde gegevens wordt geboden, en dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem worden gemaakt als de bewaartermijn is verstreken.

   Artikel 6 - Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

   Oh My People heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

   We hebben er alles aan gedaan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en -services die persoonsgegevens verwerken, te waarborgen. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

     Artikel 7 - Contactgegevens

     Als u opmerkingen of vragen heeft over de informatie in deze verklaring, of over andere kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Oh My People, neem dan contact met ons op via DPO@ohmp.be.

     Als u liever per post contact met ons opneemt, kunt u dit doen op het volgende adres:
     Henri Dotremontstraat 30A, 3320 Hoegaarden.

       Artikel 8 - Wijzigingen aan onze privacyverklaring

       We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven. We doen dit door de bijgewerkte versie op deze Oh My People-website te plaatsen.

       Artikel 9 - Cookies

       GEBRUIK VAN COOKIES

       Wij vinden het belangrijk om diensten op maat aan te bieden en uw gebruikerservaring te verbeteren. Hiervoor maakt Oh My People gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën die ons helpen het gebruik van de website te vergemakkelijken en de functionaliteit te verbeteren.

       Met behulp van cookies worden bepaalde persoonsgegevens automatisch verzameld bij gebruik van de website zoals het IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u bezoek bracht aan de website en de pagina's die u bezocht. 

       WAT ZIJN COOKIES?

       Cookies zijn kleine tekstfragmenten die door een website in de webbrowser worden opgeslagen. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk dat een website uw browser herkent, zodat u sneller en gemakkelijker op een website kan surfen. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen zodat bijvoorbeeld wanneer u de website opnieuw bezoekt, u de te verkiezen taal niet nogmaals hoeft te selecteren. Bepaalde cookies kunnen ook door een derde geplaatst worden, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Indien u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd. 

       SOORTEN COOKIES 

       Hoe lang worden cookies opgeslagen? 

       Tijdelijke cookies

       Tijdelijke cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit worden die cookies gewist.

       Permanente cookies

       Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

       Wie plaatst en beheert de cookies?

       First-party cookies

       First-party cookies zijn cookies die Oh My People beheert en die specifiek zijn voor de bezochte of gebruikte online dienst.

       Third party cookies

       Cookies van derden zijn cookies die worden beheerd en geplaatst door een derde partij. Dit gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website. Third party cookies zorgen ervoor dat door uw bezoek aan de website bepaalde informatie naar derden wordt gestuurd.

       Waarom cookies? 

       Noodzakelijke cookies

       Noodzakelijke of essentiële cookies zijn technische cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Het is bijgevolg aangeraden om deze cookies niet uit te schakelen.

       Functionele cookies

       Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert en garanderen een sneller en efficiënter gebruik. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:

       • het onthouden van uw login-gegevens
       • het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens
       • het waarborgen van de uniformiteit van de lay-out van de website

       Performantie- en analysecookies

       Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Dit gebeurt met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten, zoals Google Analytics. 

       Sociale media cookies

       De website kan zogenaamde embedded elementen van andere, derde partijen zoals Youtube, Twitter en Facebook implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren in de website via plug-ins. 

       Overige cookies

       Dit zijn cookies die niet bij een van de bovenstaande categorieën van cookies horen. Een voorbeeld zijn cookies die ingeschakeld kunnen worden om zelf webanalyses te maken ter optimalisatie van de website. Naast de hierboven vermelde performantie- en analysecookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hier mogelijks identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie- en analysecookies.

       Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 09/02/2023:

       Noodzakelijk (3)

       Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

       NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
       __cf_bmohmypeople.beDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.1 dagHTTP Cookie
       CONSENTohmypeople.beGebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.2 jaarHTTP Cookie
       PHPSESSIDohmypeople.beHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.SessionHTTP Cookie

       Voorkeuren (3)

       Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

       NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
       __sakohmypeople.beWordt gebruikt om informatie over de video-instellingen van de bezoeker op te slaan.PersistentHTML Local Storage
       playerf.vimeocdn.comSlaat de gebruikersvoorkeuren op bij het afspelen van ingesloten video's van Vimeo.1 jaarHTTP Cookie
       sync_activeohmypeople.beBevat gegevens over de voorkeuren van bezoekers voor video's - Hiermee kan de website parameters onthouden zoals het gewenste volume of de gewenste videokwaliteit. De service wordt geleverd door Vimeo.com.PersistentHTML Local Storage

       Statistieken (2)

       Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

       NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
       aka_debugohmypeople.beGebruikt door Vimeo om het gebruik van hun ingesloten videospeler bij te houden.SessionHTTP Cookie
       vuidf.vimeocdn.comVerzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn gelezen.2 jaarHTTP Cookie

       Marketing (17)

       Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

       NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
       DEVICE_INFOohmypeople.beWordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.180 dagenHTTP Cookie
       LAST_RESULT_ENTRY_KEYwww.youtube.comNiet geclassificeerdSessionHTTP Cookie
       LogsDatabaseV2:V0f27381e||#LogsRequestsStoreohmypeople.beNiet geclassificeerdPersistentIndexedDB
       remote_sidwww.youtube.comNoodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website.SessionHTTP Cookie
       ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLogohmypeople.beNiet geclassificeerdPersistentIndexedDB
       TESTCOOKIESENABLEDwww.youtube.comNiet geclassificeerd1 dagHTTP Cookie
       VISITOR_INFO1_LIVEohmypeople.beProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.180 dagenHTTP Cookie
       YSCohmypeople.beRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.SessionHTTP Cookie
       ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYohmypeople.beBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage
       YtIdbMeta#databasesohmypeople.beNiet geclassificeerdPersistentIndexedDB
       yt-remote-cast-availableohmypeople.beBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
       yt-remote-cast-installedohmypeople.beBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
       yt-remote-connected-devicesohmypeople.beBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage
       yt-remote-device-idohmypeople.beBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage
       yt-remote-fast-check-periodohmypeople.beBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
       yt-remote-session-appohmypeople.beBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
       yt-remote-session-nameohmypeople.beBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage

       Oh My People

       Oh My People
       Offices, practice &
       training center

       Oh My People Koning Albertlaan 31 - 3320 Hoegaarden - RPR Leuven BTW BE0669.807.764 KMO-Portefeuille: DV.O220436